CD: Community Detection

شناسائی جوامع و انجمن ها در شبکه های اجتماعی

شناسائی جوامع و انجمن ها در شبکه های اجتماعی


شبکه های اجتماعی به عنوان واقعیتی جدید در الیه های گوناگون زندگی افراد نفوذ کرده است، این دنیای جدید با رشد سرسام آور و قدرت ماورایی که در ارتباطات بشری به وجود آورده است اکنون به دنبال ارائه خدمات فناوری گوناگون مطابق با سالیق افراد است. با دقت در این مفهوم به پیچیدگی و تخصصی شدن این محیط جدید پی می بریم. از طرفی شبکه های اجتماعی با ایجاد فضای تعاملی و نزدیک بین کاربران محیطی مساعد را برای معرفی کاال، خدمات آماده نموده و افراد با ایجاد ارتباط نزدیک و توسعه ارتباطات به شکل روزافزون به دنبال کشف فرصت های ایجاد شده از رشد و توسعه شبکه های اجتماعی می باشند. صاحبان شبکه ها هم با استفاده از فرصت ایجاد شده با بهنگام سازی امکانات و برنامه های ارائه شده در شبکه های اجتماعی سعی در تأمین سالیق کاربران و مخاطبان خود دارند. در این شبکه های عمومی و اجتماعی به شکل طبیعی و با استفاده از قوانین حاکم بر جوامع انسانی جوامع کوچکتر و انجمن هایی شکل می گیرند و جوامعی به صورت پنهان ایجاد می گردند. ما می توانیم با استفاده از قوانین حاکم بر جوامع انسانی و همچنین با استفاده از الگوریتم ها و تکنیک های اتخراج جوامع انسانی اقدام به شناسایی و جدا نمودن جوامع پنهان در دنیای مجازی بپردازیم. با شناسایی جوامع می توانیم به صورت دقیق تر و جزئی تر به تحلیل جوامع، شناسایی مخاطبان، شناسایی سالیق کاربران و مخاطبان بپردازیم. ما می توانیم به دانستن در مورد افراد موجود در جوامع، به شناسایی نیازها و ارائه پاسخ خای دقیق و متناسب با نیازها اقدام نماییم. با توجه به اینکه تعداد روش های شناسایی جوامع بسیار زیاد و متنوع هستند و از طرفی به منظور بهره برداری از بهترین روش با توجه به بزرگی و پیچیدگی شبکه ها باید تحلیلگران با روش ها و تکنیک ها آشنا باشند تا بتوانند با شناخت دقیق جامعه مورد نظر به انتخاب بهترین روش جداسازی انجمن ها در شبکه های مجازی بپردازند. در این تحقیق ابتدا به معرفی ابزارهای ایجاد جوامع و روش های متداول استخراج جوامع می پردازیم، سپس در ادامه به مقایسه دو روش و شناسایی راهکارهای بهبود روش های مذکور می پردازیم.

http://s9.picofile.com/d/8317582618/dc5d5407-5736-44ae-8d1f-6e5b97704087/1000.pdf

مقایسۀ مدلهای ارائه شده برای شبکه های اجتماعی


چگونگی توسعه شبکه های اجتماعی و تغییرات ساختاری آن ها یکی از موارد مورد بحث در مورد شبکه های اجتماعی است. چندین مدل برای پیش بینی ویژگی های شبکه های اجتماعی ارائه شده است. مقایسه ای بین این مدل ها در سال 2009 با در نظرگرفتن شبکه های اجتماعی ایمیل و وب سایت صورت گرفته است، که با توجه به عدم فراگیری این شبکه ها، در این مقایسه کمبودهایی دیده می شود. این کمبودها تنها به فراگیری شبکه های اجتماعی محدود نمی شود، در پژوهش مذکور، دو داده ی جهان واقعی با ویژگی های تقریبا مشابه یعنی میانگین درجه و ضریب خوشه بندی تقریبا کوچک تشکیل می شد. اما با متراکم شدن شبکه های اجتماعی نظیر فیس بوک، توییتر و گوگل پلاس نیاز به بازنگری دوباره در این مقایسه احساس می شود. با ظهور این شبکه های متراکم با ضریب خوشه بندی بالا، عیب های مدل های ارائه شده برای شبکه های اجتماعی، بیشتر آشکار می شود. در این پژوهش، بعد از معرفی دقیق هرکدام از مدل ها، با در نظر گرفتن شبکه اجتماعی برخط فیس بوک  این مدل ها پیاده سازی، مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته اند. در قسمت مقایسه نشان داده شده ، که اغلب این مدل ها توانایی شبیه سازی ویژگی های شبکه های اجتماعی را ندارند

مقایسۀ مدلهای ارائه شده برای شبکه های اجتماعی برخط با محوریت انجمن های تشکیل شده

https://pws.yazd.ac.ir/hasheminezhad/emamgholize-th.pdf